Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności. Więcej...

Oferta

Audyt

Na zlecenie przedsiębiorcy wykonujemy audity związane z przeglądem stanu bhp, w zakładzie pracy.

Audit wykonany przez niezależną jednostkę, w sposób rzetelny i obiektywny ocenia bieżącą sytuację dostosowania firmy do wymagań BHP. Pozwala na poznanie przez pracodawcę punktów, które mogą być przyczyną uwag pokontrolnych i obszarów działania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Każdy pracodawca niezależnie od branży, w której działa oraz ilości zatrudnianych pracowników musi w funkcjonowaniu swojej firmy brać pod uwagę obowiązujące przepisy i normy w zakresie BHP. W natłoku wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem działalności często umykają tematy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a których brak może spowodować w przyszłości poważne konsekwencje prawne i straty finansowe.

Aby uchronić pracodawcę przed negatywnymi skutkami, następstwami niedostosowania wewnętrznych regulacji do obowiązujących wymogów, nieodzownym staje się fakt zlecenia wykonania profesjonalnego auditu.

Audit przeprowadzany jest przez osobę posiadającą duże doświadczenie zawodowe, niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania czynności kontrolnych (ukończony Kurs auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).
Audit przeprowadzany jest w firmie i obejmuje swoim zakresem obszary:

 1. Zatrudnienie pracownika
  - badania profilaktyczne,
  - szkolenia bhp,
  - kwalifikacje i uprawnienia,
  - gospodarka odzieżą roboczą,
 2. Środowisko pracy
  - obiekt budowlany i teren zakładu pracy,
  - pomieszczenia i stanowisko pracy,
  - urządzenia i instalacje energetyczne, oświetlenie,
  - ogrzewanie i wentylacja
 3. Zagrożenia związane z pracą
  - pomiary środowiska pracy,
  - ocena ryzyka zawodowego,
 4. Maszyny i urządzenia
  - ocena minimalnych wymogów bhp,
  - dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR),
  - instrukcje obsługi i użytkowania,
 5. Transport wewnątrzzakładowy
  - ręczny (normy, zasady, metody),
  - mechaniczny (drogi, nośność, przeglądy),
 6. Wypadki
  - przy pracy,
  - w drodze,
  - choroby zawodowe.

W czasie auditu sprawdzana jest dokumentacja dotycząca wszystkich w/w obszarów. Wszelkiego rodzaju uwagi, spostrzeżenia, nieprawidłowości w sposób kompleksowy opisane są w raporcie z auditu, który jako raport „roboczy” konsultowany jest z pracodawcą. Po konsultacjach powstaje raport końcowy zawierający wcześniej rozpoznane nieprawidłowości wraz z odpowiednimi zaleceniami oraz propozycjami rozwiązań.
Audit jest nowoczesną formą pomocy przed uniknięciem restrykcji ze strony organów kontroli jak również daje „ spokojny sen pracodawcy”.

Po przeprowadzonej kontroli, pracodawca otrzymuje raport, który zawiera:

 1. datę rozpoczęcia i zakończenia auditu,
 2. miejsce przeprowadzenia auditu,
 3. zakres audytu z wyszczególnieniem dokumentów będących podstawą oceny, stwierdzone błędy, nieprawidłowości i niedociągnięcia oraz ich zakres,
 4. wnioski oraz zalecenia do wskazanych w raporcie nieprawidłowości.